29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 205 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2015

Bijgaand stuur ik u het rapport «Roemeense migranten, De leefsituatie in Nederland kort na Migratie»1, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau op mijn verzoek heeft opgesteld.

Het rapport beschrijft de positie van recent gemigreerde en in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven Roemenen, ongeveer anderhalf jaar na migratie naar Nederland. De opzet van dit onderzoek is gelijk aan eerder uitgevoerde onderzoeken naar recent gemigreerde Polen en Bulgaren in Nederland (Kamerstuk 29 407, nr. 202); de uitkomsten van deze studies zijn daarmee direct vergelijkbaar.

Het SCP concludeert dat de Roemeense groep er – in afwijking van wat het bestaande stereotype beeld is – goed voor staat: ze zijn over het algemeen (zeer) hoog opgeleid en hebben gemiddeld genomen een hoge beroepsstatus. Daarmee wijken ze, zoals uit vergelijking met het SCP-rapport «Nieuw in Nederland» uit 2013 blijkt, sterk af van bijvoorbeeld de recent gemigreerde Bulgaarse migranten waarmee Roemenen veelal in één adem worden genoemd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven