Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629407 nr. 204

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2015

Met deze brief bied ik uw Kamer het eindrapport aan van Platform 31 «Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg voor iedereen?!» welke op 7 september jl. is gepubliceerd1. Ik heb u in mijn laatste kamerbrief van 10 april jl. geïnformeerd over de tussentijdse voortgang van het experimentenprogramma2.

Platform 31 is in 2012, in het kader van de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten, op verzoek van het Ministerie van BZK gestart met een experimentenprogramma dat bestond uit twee rondes experimenten. In het programma is gezocht naar mogelijkheden om het aanbod van (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten te verbeteren, zowel kwalitatief als kwantitatief. In de eerste ronde pilotprojecten is veel kennis opgedaan over nieuwe, betaalbare huisvestingsconcepten. In de tweede ronde is gezocht naar oplossingen voor specifieke thema’s die tijdens de eerste ronde van het experimentenprogramma zijn benoemd, zoals voorbeeldcontracten voor tijdelijke huur van woonruimte. Daarnaast zijn belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het financieel sluitend krijgen van huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten in kaart gebracht.

Ik zal met de bestuurders van de Nationale Verklaring voor huisvesting arbeidsmigranten bezien in hoeverre de aanbevelingen van Platform 31 verder vormgegeven kunnen worden. Daarnaast ben ik van plan op korte termijn het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 bij u in te dienen waarin de voornemens ten aanzien van tijdelijk huren uit de brief van 11 april 2014 (Kamerstuk 27 926, nr. 218) zijn verwerkt en waarmee de wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten worden uitgebreid.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 29 407, nr. 201.