29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2013

Op 8 maart jongstleden heb ik uw Kamer geïnformeerd over het overleg dat ik heb gevoerd met de supermarktbranche over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de champignonsector (Kamerstuk 29 407, nr. 163). Ik heb u toegezegd medio mei de voortgang te melden.

Naar aanleiding van dat overleg werk ik momenteel samen met de supermarktbranche en LTO Nederland aan de invulling van een gezamenlijke agenda, waarin iedere partij aangeeft welke inzet hij zal plegen om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en duurzame productie in de land- en tuinbouw te garanderen. De gesprekken over deze gezamenlijke agenda verlopen constructief. Ik zal uw Kamer op korte termijn informeren over de uitkomsten ervan.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven