Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329407 nr. 151

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2012

Op 3 en 4 september 2012 organiseerden Nederland en Duitsland in Rotterdam een internationale expertconferentie onder de titel: «Free movement and participation of EU citizens- making it work for all». De conferentie was erop gericht om enerzijds meer draagvlak te verwerven voor een discussie over integratie van EU burgers binnen Europa en anderzijds lering te trekken uit ervaringen van andere EU lidstaten en meer kennis te verwerven ten aanzien van de impact van vrij verkeer.

De conferentie bracht experts uit meer dan 20 lidstaten, vertegenwoordigers van Europese instellingen, werkgevers, en het maatschappelijke middenveld bij elkaar en is er in geslaagd een bredere Europese dialoog te starten over hoe we het vrij verkeer kunnen versterken gegeven het belang van participatie van EU-burgers.

De conferentie heeft tevens geleid tot meer inzicht in de uitdagingen van andere EU lidstaten en de maatschappelijke effecten van vrij verkeer. Onderwerpen die zijn besproken waren onder meer de bevordering van taalvaardigheid onder EU migranten, de bevordering van participatie en sociale inclusie op lokaal niveau en de versterking van samenwerking met landen van oorsprong en werkgevers. Het belang van participatie van EU burgers en de voortzetting van een brede Europese dialoog werden breed onderschreven. In dit opzicht is een start gemaakt om te komen tot gemeenschappelijke Europese doelstellingen op dit terrein, waaronder het leren van de taal.

In de bijlagen treft u ter kennisname een gemeenschappelijke brief aan de relevante EU Commissarissen, mede ondertekend door de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken, alsmede een verslag op hoofdlijnen van de bijeenkomst 1). In de brief wordt de Europese Commissie verzocht om het belang van participatie van EU burgers in haar 2013 Europees Burgerschapsrapport mee te nemen. Hiernaast wordt in de brief aangegeven dat het daarbij van belang is zowel aandacht te schenken aan rechten als verplichtingen van migrerende EU burgers, alsmede oog te hebben voor de uitdagingen waar overheden zich voor gesteld zien bij het faciliteren van vrij verkeer.

De conferentie in Rotterdam vormt een onderdeel van een bredere inzet om het vraagstuk van participatie van EU burgers structureel onderdeel uit te laten maken van relevant beleid en maatregelen op Europees niveau. Oostenrijk is door mij bereid gevonden in 2013 een vervolg op deze conferentie te organiseren. Hiernaast zal Nederland onder meer aandacht voor dit thema vragen in de onderhandelingen ten aanzien van het Asiel en Migratiefonds voor 2013–2020.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer