29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2012

Conform het verzoek van het Lid Schouw tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 maart jl. reageren wij hierbij op de resolutie van het Europees Parlement over discriminerende internetsites.

De regering heeft steeds benadrukt dat het «Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen» het initiatief is van één politieke partij: de PVV. De website reflecteert geenszins de gedachten of het beleid van de regering over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europese landen. De regering geeft niet van geval tot geval commentaar op acties van politieke partijen.

Het saldo van arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europese landen is positief. Het kabinet hecht aan het vrij verkeer van werknemers in Europa en de bijdrage die hardwerkende arbeidsmigranten leveren aan onze economieën. Nederland houdt zich vanzelfsprekend aan de Europese afspraken terzake.

Er zijn ook zorgen en aandachtspunten, zowel vanuit het perspectief van Nederlanders als voor arbeidsmigranten zelf. Het aanpakken van overlast en het bestrijden van een toenemend beroep op sociale voorzieningen zijn speerpunten van dit kabinet. Hetzelfde geldt voor het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten door malafide uitzendbureaus en verhuurders.

Politieke partijen en privépersonen genieten in Nederland een grote mate van vrijheid om uiting te geven aan hun opvattingen. Die vrijheid wordt alleen beperkt door de grenzen die de wet in dit verband stelt. Of die wettelijke grenzen worden overschreden staat ter beoordeling aan de rechter.

Het kabinet streeft goede relaties met het Europees Parlement na. In dit kader heeft de minister-president met EP-voorzitter Schulz afgesproken naar het EP te komen voor een algemeen debat over financieel-economische onderwerpen. Naar een passende datum wordt gezocht.

De minister-president, M. Rutte

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

Naar boven