Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929398 nr. 738

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 738 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 juli 2019

In de verzamelbrief Verkeersveiligheid van 12 juli 2018 (Kamerstukken 29 398 en 34 775 A, nr. 606) heb ik uw Kamer geïnformeerd over het voornemen van het kabinet om een wetswijziging voor te stellen die het mogelijk maakt de langs administratieve weg verstrekte codes 95 in te trekken van rijbewijshouders die niet hebben voldaan aan de verplichte nascholing. Dit om een infractieprocedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie te voorkomen.

Op 12 juli 2019 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226).

Vooruitlopend op de advisering door de Raad van State en aansluitend de Parlementaire behandeling, zal ik de rijbewijshouders die met deze wetswijziging te maken krijgen per brief hierover binnenkort informeren. Dit gebeurt met name om de beroepschauffeurs onder hen te attenderen op de consequenties van de wetswijziging en hen aan te zetten tot actie, namelijk het volgen van nascholing. Hiermee wordt bevorderd dat zij op het moment dat de wet, na Parlementaire goedkeuring, in werking treedt, beschikken over een geldige code 95.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga