29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 613 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2018

Per brief van 21 september jl1. heb ik u geïnformeerd over de onderzoeken naar de Stint naar aanleiding van het ongeval in Oss. Als eerste stap hebben politie, NFI en ILT de afgelopen dagen een verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar enkele andere Stints. Naar aanleiding van de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek, zoals ik die vandaag heb ontvangen, heb ik besloten de toelating van de Stint te schorsen (zie bijlage 1)2. Dit betekent dat de Stint niet langer is toegestaan op de openbare weg. De beschikking treedt in werking op 2 oktober 2018, 00.00 uur.

De eerste voorlopige resultaten uit het onderzoek (zie bijlage 2)3 geven aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint. Daarnaast is duidelijk geworden dat er zonder toets technische wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de Stint zoals die destijds is toegelaten. Op dit moment zijn er nog veel vragen onbeantwoord, maar vind ik op basis van deze eerste bevindingen schorsing vanuit de verkeersveiligheid nodig.

Ik heb er, in overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor gekozen deze brief nu te sturen en niet vlak voor het uitgaan van de scholen. Ik realiseer me namelijk dat dit voor veel praktische problemen en vragen zorgt bij kinderdagverblijven, scholen en ouders. De mogelijke verwarring en de beperkte mogelijkheden om op zeer korte termijn een veilig alternatief te bieden zou in onze ogen een nog groter risico hebben betekend. Op deze manier hebben organisaties iets meer tijd om veilig vervangend vervoer te organiseren. Via het telefoonnummer 1400 van de rijksoverheid worden waar mogelijk publieksvragen beantwoord. Alle kinderdagopvangorganisaties worden zo snel mogelijk geïnformeerd.

Op dit moment lopen de onderzoeken van onder andere politie en ILT door. Zodra meer informatie beschikbaar is dan wel reden om het besluit tot schorsing te heroverwegen zal ik u nader informeren.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Kamerstuk 29 398, nr. 612

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven