29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 610 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2018

Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie en Veiligheid informeer ik u over de voorgenomen wijziging van art. 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Met deze wijziging wordt het verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. Ook is het artikel toekomstbestendiger doordat het ook andere apparatuur impliceert en ruimte biedt voor toekomstige handhavingsmethoden.

In de bijlage treft u het voorstel aan1. Parallel zal de internetconsultatie worden gestart. Daarna zal het voorstel aan uw Kamer worden aangeboden in het kader van de voorhangprocedure.

Mijn streven is om deze aanpassing zo spoedig mogelijk van kracht te laten worden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven