29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 533 MOTIE VAN HET LID HOOGLAND C.S.

Voorgesteld 6 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de SWOV in het onderzoek Zware alcoholovertreders in het verkeer aanknopingspunten voor effectief beleid op het gebied van alcohol en verkeer formuleert;

verzoekt de regering, zo snel als mogelijk op basis van het SWOV-onderzoek over alcohol en verkeer te onderzoeken welke aanpassingen in beleid en/of wet- en regelgeving doorgevoerd kunnen worden (betere profilering, nieuwe preventieve maatregelen en een bredere aanpak), en de Kamer hierover nog dit jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser

Van Helvert

Naar boven