Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629398 nr. 521

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 521 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wegbeheerders hulpmiddelen kunnen gebruiken waarmee kentekens van voertuigen automatisch worden gefotografeerd of op andere wijze automatisch worden geregistreerd;

overwegende dat het gebruik hiervan uit hoofde van het beschermen van privacy dient te worden beperkt en alleen toegestaan is als daartoe «gerechtvaardigde doeleinden» bestaan, zoals bedoeld in.de Wet bescherming persoonsgegevens;

overwegende dat in het ontwerp tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer slechts een verwijzing naar het doel «de bruikbaarheid van de weg» voor spitsmijdenprojecten en verkeersonderzoeken staat vermeld;

verzoekt de regering om, ervoor zorg te dragen dat het automatisch fotograferen of registreren voor spitsmijdenprojecten beperkt wordt door het alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen toe te staan en het ontwerpbesluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer hierop aan te passen:

  • 1. groot onderhoud en/of renovatiewerkzaamheden;

  • 2. werkzaamheden tijdens aanleg/uitbreiding van infrastructuur;

  • 3. situaties vooruitlopend op voorgaande activiteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser