29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 485 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VISSER

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onduidelijkheid bestaat over de effecten van tunneldoseren op de doorstroming van het verkeer;

van mening dat tunneldoseren niet mag leiden tot extra reistijd en files;

verzoekt de regering om, de effecten van het instrument tunneldoseren op de verkeersveiligheid en de doorstroming binnen een halfjaar nader te onderzoeken en gedurende het onderzoek pas op de plaats te maken met de verdere invoering van het instrument tunneldoseren;

verzoekt de regering tevens om, de Kamer over de uitkomsten van het onderzoek te informeren, zodat dit betrokken kan worden bij een verdere invoering en heroverweging van de toepassing van het instrument in de drie bestaande tunnels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser

Naar boven