Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 446

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 446 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Ontvangen ter Griffie op 22 januari 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 19 februari 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 20 februari 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2015

Hierbij leg ik u het ontwerpbesluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer met de daarbij behorende nota van toelichting in het kader van de op grond van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 voorgeschreven voorhangprocedure voor. Dat artikel bevat de verplichting de voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur niet eerder te doen dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ontwerpbesluit vormt een uitvloeisel van de wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Stb. 2014, 353). Daarnaast bevat het ontwerp ook regels die nodig zijn voor de handhaving van het verbod op het rijden onder invloed van geneesmiddelen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Tot slot zijn in het ontwerp de uitvoeringsregels geïncorporeerd die gelden voor de handhaving van overtreding van het verbod op het gebruik van alcohol, zoals neergelegd in de Wegenverkeerswet 1994, de Scheepvaartverkeerswet, de Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en de Wet luchtvaart, die nu nog in het Besluit alcoholonderzoeken zijn opgenomen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting1.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl