Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 29398 nr. 446

Gepubliceerd op 27 januari 2015 09:58

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 446 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Ontvangen ter Griffie op 22 januari 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 19 februari 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 20 februari 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2015

Hierbij leg ik u het ontwerpbesluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer met de daarbij behorende nota van toelichting in het kader van de op grond van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 voorgeschreven voorhangprocedure voor. Dat artikel bevat de verplichting de voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur niet eerder te doen dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ontwerpbesluit vormt een uitvloeisel van de wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Stb. 2014, 353). Daarnaast bevat het ontwerp ook regels die nodig zijn voor de handhaving van het verbod op het rijden onder invloed van geneesmiddelen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Tot slot zijn in het ontwerp de uitvoeringsregels geïncorporeerd die gelden voor de handhaving van overtreding van het verbod op het gebruik van alcohol, zoals neergelegd in de Wegenverkeerswet 1994, de Scheepvaartverkeerswet, de Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en de Wet luchtvaart, die nu nog in het Besluit alcoholonderzoeken zijn opgenomen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting1.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl