Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 432

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 432 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2014

Bij de behandeling van mijn begroting voor 2015 heeft uw Kamer een motie aangenomen om de handhaving van rode kruizen boven de weg, in overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie, te intensiveren en uw Kamer voor 1 januari 2015 hierover te informeren (Kamerstuk 34 000 XII, nr. 22). Met deze brief voldoe ik mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie aan deze toezegging.

Allereerst onderschrijf ik de overweging van de motie dat de veiligheid van wegwerkers van groot belang is. Een paar minuten sneller thuis kan nooit een reden zijn om een rood kruis te negeren waardoor de kans aanzienlijk wordt vergroot dat de veiligheid van wegwerkers, hulpverleners en weginspecteurs in gevaar wordt gebracht. Zelfdiscipline van de weggebruiker en strenge handhaving voor degene die dit niet kunnen opbrengen zijn nodig om de roodkruisnegatie terug te dringen.

Rijkswaterstaat heeft in overleg met de nationale politie de afspraak gemaakt dat de handhaving op het negeren van rode kruizen geïntensiveerd wordt. Tevens zijn beide partijen overeengekomen dat de handhaving van de maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden wordt geïntensiveerd.

Rijkswaterstaat zal langs trajecten waarvan bekend is dat er regelmatige rode kruizen worden genegeerd bebording plaatsen met een boodschap die gericht is op het tegengaan van dit onwenselijk gedrag van weggebruikers. Dit is aanvullend op de maatregelen, zoals rijbaanscheidingen, botsabsorbers en pijlwagens, die Rijkwaterstaat al neemt om wegwerkers te beschermen tegen ongevallen.

Zoals uw Kamer bekend, start op 1 januari 2015 de aanpak van de veelplegers in het verkeer. Vanaf die datum worden bestuurders in het verkeer die zogenoemde «hufterfeiten» plegen geconfronteerd met afdoening in het strafrecht en met het strafvorderingsbeleid ten aanzien van veelplegers in het verkeer van het Openbaar Ministerie dat ziet op hogere sancties. Het negeren van een rood kruis is zo’n feit dat vanaf 1 januari via het strafrecht zal worden afgedaan.

Daarnaast start er begin 2015 een experiment om in de regio Rotterdam weginspecteurs een buitengewone opsporingsbevoegdheid toe te kennen (BOA status) ten aanzien van het negeren van een roodkruis en verkeerd vluchtstrook gebruik. Hiermee zal roodkruisnegatie in deze periode ook daar gehandhaafd kunnen worden door de weginspecteurs van Rijkswaterstaat.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus