29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 380 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2013

Tijdens het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid van 21 mei jl. (Kamerstuk 29 398, nr. 375) heb ik u toegezegd om u te informeren over de manier waarop het kabinet aankijkt tegen de kwaliteit van rijinstructeurs en rijscholen.

De brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB hebben hun zorgen geuit over de afnemende kwaliteit in de rijschoolbranche. Samen met deze organisaties ben ik dan ook actief op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van de hele rijschoolbranche te verbeteren.

Verbeteren kwaliteit rijschoolbranche

Tijdens mijn overleg met de drie brancheorganisaties kwam het idee op om in te zetten op actieve communicatie richting jongeren. Omdat je een rijbewijs normaliter maar een keer in het leven haalt en meestal op jonge leeftijd, zijn jongeren de grootste en belangrijkste doelgroep van rijscholen. Het is belangrijk dat jongeren weten hoe ze een betrouwbare rijschool kunnen vinden, wat de mogelijke risico’s zijn van een verkeerde keuze en hoe ze risico’s kunnen voorkomen. De brancheorganisaties gaan de komende periode bezien op welke wijze zij daar vorm aan kunnen geven.

Ik heb TeamAlert opdracht gegeven actief jongeren te gaan informeren en dit in haar Activiteitenplan 2014 op te nemen. TeamAlert zal een website oprichten met als doel jongeren te helpen bij het kiezen van een rijschool. Hierin zullen diverse factoren die de kwaliteit van een rijschool uitmaken worden meegenomen en kunnen jongeren hun ervaringen over rijscholen met leeftijdsgenoten delen. TeamAlert is dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren en is in staat om met het peer-to-peerprincipe een groot bereik onder de beoogde doelgroep te realiseren.

Ik zal in mijn overleg met de brancheorganisaties erop blijven aandringen dat ze zichzelf door kwaliteit (keurmerk, contracten met leerlingen) kunnen onderscheiden. Ook blijf ik hen attenderen op het feit dat het belangrijk is om krachten te bundelen door gezamenlijk op te trekken en dat ze daarmee kunnen bereiken dat meer rijscholen zich gaan aansluiten bij een brancheorganisatie. Immers 50% van de rijscholen zijn niet aangesloten bij een brancheorganisatie.

Ook heb ik aan het CBR gevraagd om samen met de branche de mogelijkheden in kaart te brengen hoe het CBR een bijdrage kan leveren aan een kwaliteitsverbetering van de rijschoolbranche in haar contract dat zij afsluiten met de afzonderlijke rijscholen.

Hiernaast zijn er al diverse initiatieven vanuit de branche zelf. Zo heeft de BOVAG een Garantie Fonds dat ervoor zorgt dat een gedupeerde leerling bij een faillissement zijn rijopleiding kan afmaken bij een andere BOVAG rijschool. En bij klachten kunnen leerlingen zich wenden tot het BOVAG Bemiddelingsbureau en daarna eventueel tot de Stichting Geschillencommissie Rijscholen in Den Haag. Deze geschillencommissie, waarin ook ANWB en Consumentenbond zitting hebben, doet onpartijdige uitspraken waaraan BOVAG-leden zich moeten houden.

Ik ben ervan overtuigd dat actieve voorlichting door TeamAlert samen met de branche, door de branche zelf en door het CBR de beste manier is om de kwaliteit van rijscholen onder de aandacht te brengen bij jongeren en hun ouders.

Zoals toegezegd heb ik aan de SWOV gevraagd om het Nederlandse rijschoolsysteem te vergelijken met systemen in de ons omringende landen in het kader van de verkeersveiligheid. Naar verwachting zal de SWOV hierover nog dit jaar rapporteren.

De eisen aan de examens om rijinstructeur te worden en om rijinstructeur te blijven heb ik vastgelegd in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

De overheid kan zich echter niet bemoeien met de prijsbepaling in de rijschoolbranche. Ook heeft het kabinet in 2007 besloten het verplicht stellen van ondernemersvaardigheden te laten vervallen om het ondernemerschap te stimuleren. Daar heeft de economie – zeker ook in deze tijden – baat bij.

Controles, handhaving en frauderend gedrag

Het Innovam Branchekwalificatie Instituut (IBKI), een ZBO van mijn ministerie, publiceert op hun website het register van bevoegde rijinstructeurs. Iedereen kan op de site op basis van een naam en geboortedatum de WRM bevoegdheid van een rijinstructeur controleren.

Het CBR controleert bij inschrijving van een rijschool naast de gegevens van de Kamer van Koophandel ook de geldigheid van de WRM. Ook controleert het CBR de WRM bevoegdheid als een rijinstructeur meerijdt met een examenkandidaat.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft wettelijke middelen om in te grijpen als bedrijven frauderen. Om fraude gaat het bijvoorbeeld als rijinstructeurs de geldigheid van hun WRM bevoegdheid vervalsen. Als ACM één of meer meldingen krijgt waaruit blijkt dat een bedrijf structureel de regels overtreedt, dan kan zij een bepaalde sector extra gaan controleren, een onderzoek doen naar een bedrijf of bij een overtreding een boete geven aan een bedrijf. ACM bepaalt als toezichthouder zelf wanneer ze in actie komt.

Zoals ik in mijn brief aan uw Kamer op 13 december 2012 (Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 880) heb aangegeven stelt de Belastingdienst extra capaciteit beschikbaar om rijscholen fiscaal te controleren en bewust frauderende rijschoolhouders krachtig aan te pakken. Dit naar aanleiding van een analyse waaruit bleek dat ongeveer 20% van de rijscholen minder omzet aangeeft dan verwacht zou mogen worden.

Uit een tussenstand van de Belastingdienst blijkt dat de eerste 150 onderzoeken bij rijscholen ruim 1 miljoen euro aan correcties hebben opgeleverd. Verder hebben diverse rijscholen uit eigen beweging voor ruim 5 miljoen euro aan extra omzet opgegeven. De Belastingdienst gaat in een aantal gevallen waar misstanden zijn geconstateerd een zwaardere aanpak inzetten, zoals beslagleggingen.

Kortom: ik blijf samen met de brancheorganisaties zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van de rijschoolbranche te verhogen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven