Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 335

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 335 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juli 2012

In het Algemeen Overleg van 15 maart jl. (kamerstuk 29 398, nr. 321) heb ik toegezegd om uw Kamer inzicht te geven in de ontwikkelingen van de verkeershandhaving binnen de bebouwde kom sinds de specifieke boeteverhoging van begin dit jaar. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand. Opgemerkt zij dat op dit moment de cijfers tot mei 2012 beschikbaar zijn.

In het verleden hebben wij in de Tweede Kamer regelmatig gesproken over de handhaving binnen de bebouwde kom en woonerven. Zoals bekend heb ik naar aanleiding van de motie van van der Staaij c.s. (kamerstuk 32 500 VI, nr. 40) sinds 1 januari van dit jaar specifieke verhogingen doorgevoerd ten aanzien van snelheidsovertredingen gepleegd binnen een 30-kilometerzone. Daardoor is beter zicht ontstaan op het aantal boetes dat binnen een 30-kilometerzone is opgelegd. Het beeld over de eerste vier maanden van 2012 is als volgt.

In aanvulling op de reguliere capaciteit die de politie inzet op de verkeershandhaving, beschikken alle korpsen over verkeershandhavingsteams. Op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) is een nadere analyse uitgevoerd naar de inzet van de politie op verkeershandhaving binnen de bebouwde kom en meer specifiek de 30-kilometerzones. Bij de hieronder genoemde cijfers is steeds een vergelijking gemaakt tussen de periode januari – april 2011 en januari – april 2012.

Uit de gegevens blijkt dat in de eerste vier maanden van 2012 er meer in 30-kilometerzones gecontroleerd is dan vorig jaar (1190 uur in 2012 t.o.v. 1 022 uur in 2011). Opvallend is dat het aantal overtreders per uur in 2012 ten opzichte van 2011 is afgenomen. In 2012 was dit voor 30-kilomterzones 5 overtreders per uur, waar dit in 2011 nog 15 overtreders per uur was.

Uit de analyse blijkt verder dat de verhouding van de snelheidsovertredingen per wegsoort is veranderd. In heel 2011 vonden van het totale aantal snelheidsovertredingen1 er 52,6% plaats binnen de bebouwde kom, 24,3% buiten de bebouwde kom en 23,1% van de overtredingen werden gepleegd op de autosnelweg. Voor de eerste vier maanden van 2012 ziet deze verdeling er als volgt uit: binnen de bebouwde kom werd 48,0% van het totaal aantal snelheidsovertredingen geconstateerd, buiten de bebouwde kom was dit percentage 24,1% en op de autosnelweg 27,9%.

Ik zal de resultaten de komende maanden blijven monitoren.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Hierbij gaat het om snelheidsovertredingen geconstateerd door de reguliere politie en de verkeershandhavingsteams tezamen.