29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 314 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2012

Op 8 december 2011 heb ik een verzoek van uw Commissie voor Infrastructuur en Milieu ontvangen (kenmerk 2011Z25714/2011D61136) om de Kamer schriftelijk te informeren omtrent de precieze oorzaken van recente storingen aan matrixborden. Hierbij is het verzoek om specifiek aan te geven of het een structureel probleem betreft dat is te wijten aan achterstallig onderhoud of dat het gaat om incidentele storingen. Ik ga er bij de beantwoording van uit dat deze vragen betrekking hebben op twee recente storingen van eind november en begin december jl.

Het belangrijkste doel van de rode kruizen die via de matrixborden boven de weg kunnen worden weergegeven, is het waarborgen van de veiligheid van de weggebruikers, weginspecteurs, hulpverleners en wegwerkers in geval van incidenten en/of wegwerkzaamheden. In het Algemeen Overleg op 14 december heb ik geconstateerd dat ook uw Kamer het belang van de rode kruizen en de strenge handhaving daarvan onderkent.

Het systeem is «fail-safe» uitgevoerd. In het zeldzame geval dat alle deelsystemen falen, zal de veiligste stand worden aangenomen. Uitgangspunt hierbij is dat er in geen geval onterecht een rood kruis wegvalt waardoor de veiligheid van weginspecteurs, wegwerkers, hulpverleners of gestrande automobilisten in gevaar komt. Dit betekent dat rode kruizen ook getoond blijven worden tijdens een storing.

De rode kruizen die op 30 november jl. getoond werden op de A27 nabij Utrecht waren eerder die nacht geplaatst vanwege wegwerkzaamheden. Door een kabelbreuk als gevolg van deze werkzaamheden werd in de vroege ochtend de communicatie met de verkeerscentrale afgesneden en konden de getoonde kruizen niet meer voor aanvang van de ochtendspits centraal door de verkeerscentrale worden verwijderd. De beelden op de matrixborden zijn in de loop van de ochtend lokaal handmatig uitgeschakeld waardoor de rijstroken weer opengesteld werden voor het verkeer.

Op 5 december jl. werd op de A4 nabij Rijswijk de rechterrijstrook afgekruist vanwege geplande wegwerkzaamheden. Ten gevolge van een ongeval moest kort daarna ook de naastgelegen rijstrook afgekruist worden. Nadat het ongeval was verholpen, kon de verkeerscentrale als gevolg van een technische storing in het computersysteem langs de weg geen contact meer krijgen met de matrixborden boven dit weggedeelte, waardoor het rode kruis boven de middelste rijstrook niet kon worden opgeheven. Vanwege de verkeersveiligheid is toen besloten ook het rode kruis boven de rechterrijstrook nog niet uit te schakelen. Een monteur ter plekke heeft handmatig middels een fysieke herstart van het computersysteem het probleem verholpen en de betreffende rode kruizen uitgeschakeld. De ontstane file, deels ontstaan door het ongeval en de wegwerkzaamheden, deels door de rode kruizen, kon zich daarna oplossen.

Dat er twee keer in één week een storing optreedt komt zelden voor. Het betreft in beide gevallen incidentele storingen, die geen verband houden met de onderhoudstoestand van de betreffende signaalgevers. De onderhoudstoestand voldoet aan de daarvoor gestelde prestatienormen. Ook landelijk gezien lijdt de onderhoudstoestand van de signaalgevers niet veelvuldig tot storingen. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat het een structureel probleem betreft. Indien onverhoopt toch weer storingen optreden dan zal, zoals altijd, alles in het werk worden gesteld om deze zo snel mogelijk te verhelpen en de hinder voor de weggebruiker te beperken.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven