Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 300

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 300 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2011

In mijn brief van 11 mei 2011 (kamerstuk 29 398, nr. 275) heb ik u toegezegd in oktober 2011 het aantal ernstig verkeersgewonden voor het jaar 2010 bekend te maken. Dit cijfer wordt bepaald aan de hand van de politieregistratie en de ziekenhuisadministratie, volgens een door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ontwikkelde methodiek. Op grond van de nu beschikbare analyse door de SWOV kan ik u mededelen dat de zogenaamde werkelijke omvang ernstig verkeersgewonden 2010 uitkomt op 19 200. Ten opzichte van het cijfer voor 2009 (18 600) is er sprake van een toename van 3%. Geconstateerd kan worden dat de stijgende trend in het aantal ernstig verkeersgewonden sinds 2006 zich heeft doorgezet. Zoals aangekondigd in de brief van 11 mei 2011 zal ik daarom eind 2011 met nadere maatregelen komen.

Op grond van de huidige stand van de analyse kan de SWOV voor het genoemde totaalcijfer 2010 geen onderverdelingen leveren naar achtergrondvariabelen die voor het verkeersveiligheidsbeleid relevant zijn, zoals vervoerwijze, leeftijdsklasse en betrokkenheid van een motorvoertuig. Het analyseproces wordt bemoeilijkt doordat het aantal door de politie geregistreerde ernstig verkeersgewonden in 2010 laag is in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2010 betrof dit 3648 ernstig gewonden tegenover 5956 en 5121 in 2008 en 2009.

De SWOV zal in samenspraak met de onderzoeksdienst van mijn departement de komende maanden aanvullende analyses verrichten. Doel daarvan is nader inzicht te verschaffen in de ontwikkeling bij de ernstig verkeersgewonden voor relevante variabelen, voor zover de beschikbare gegevens dat toelaten. Ik verwacht u eind 2011 te kunnen informeren over de resultaten.

Om de registratie van verkeersslachtoffers door de politie de komende jaren te verbeteren, zijn tussen mijn departement en dat van Veiligheid en Justitie inmiddels afspraken gemaakt. Conform zijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid van 8 september 2011 (kamerstuk 29 398, nr. 287) zal mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie u nadere mededelingen doen over dit verbetertraject.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Gesteranus