29 389
Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 22
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2009

Tijdens het Algemeen Overleg over Vergrijzing en het Integrale Ouderenbeleid van 18 juni 2009 (Kamerstuk 29 389, nr. 20) heb ik toezeggingen gedaan omtrent de voorlichting van de afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2015. Ook zou ik meer informatie verschaffen met betrekking tot de vermogenspositie van de huishoudens die na afschaffing van de AOW-partnertoeslag onder bijstandniveau komen. Met deze brief kom ik aan deze toezeggingen tegemoet.

De algemene voorlichting over de afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2015 wordt dit najaar uitgebreid en is gericht op 55-plussers, omdat zij als eerste te maken krijgen met de maatregel. Zo verschijnen in november en december advertenties in tien verschillende tijdschriften. Gekozen is voor de tijdschriften waarvan bekend is dat deze veel door 55-plussers worden gelezen, zoals Zin, KRO Magazine, NCRV gids en de Privé. Tevens wordt online via de website Schoolbank.nl en Zib.nl een nieuwsbrief verspreid. Evenals in het voorjaar van dit jaar, worden in november en december radiospots uitgezonden. De spots zijn te horen op Radio 1, Radio 2, Radio 4, Radio 5, Classic FM en op alle grote regionale radiostations. In totaal zal de radiospot ruim 500 keer worden uitgezonden.

Mede op verzoek van de Tweede Kamer ontvangen de eerste vijf cohorten die tussen 2015 en 2019 de leeftijd van 65 jaar bereiken, ook een voorlichtingsbrief van de SVB.

De SVB heeft in juli van dit jaar mensen die in 1950 zijn geboren en (mogelijk) een jongere partner hebben een brief met leaflet gestuurd, waarin is aangegeven dat de AOW-partnertoeslag in 2015 wordt afgeschaft. Eind november is de brief ook gestuurd aan mensen die in de jaren 1951 tot 1955 zijn geboren en (mogelijk) een jongere partner hebben. De brief aan deze cohorten bevat, zoals is toegezegd in het AO van 18 juni, een aanvulling op de brief die eerder aan de cohort uit 1950 is verstuurd. In de aanvullende passage is opgenomen dat 55-plussers die de arbeidsmarkt op willen, zich kunnen wenden tot één van de Werkpleinen. Deze Werkpleinen bieden begeleiding en opleidingen aan mensen die aan het werk willen.

In de bijlage1 is de brief van de SVB opgenomen zoals deze is verstuurd naar ruim 680 000 mensen uit de cohorten 1951 tot 1955.

In het genoemde AO van 18 juni heb ik voorts aangegeven dat aandacht uit moet gaan naar het organiseren van buurtbijeenkomsten voor allochtone ouderen. In samenwerking met Stichting Pensioenkijker.nl en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) zijn er tussen september en eind november al 24 buurtbijeenkomsten geweest verspreid over het hele land, in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Enschede en Arnhem. Daarbij is voorlichting gegeven aan verschillende minderheidsgroepen, zoals ouderen van Antilliaanse, Chinese, Turkse, Bosnische en Marokkaanse afkomst. Gemiddeld worden de bijeenkomsten door 75 mensen bezocht. Hierbij zijn uitschieters naar boven, 150 aanwezigen bij een bijeenkomst gericht op bijvoorbeeld ouderen van Turkse afkomst en uitschieters naar beneden (met circa 30 aanwezigen) bij organisaties voor de kleinere minderheden, zoals voor vluchtelingen en Zuid-Europeanen. Doordat de bijeenkomsten over het hele land worden gehouden, geven steeds meer afdelingen en organisaties in andere steden aan dat zij ook graag een bijeenkomst willen. Momenteel staan tot half december nog tientallen bijeenkomsten gepland, met uitloop naar januari 2010.

Al met al kan worden gezegd dat de voorlichting over de afschaffing van de partnertoeslag in 2015 in volle gang is en er alles aan wordt gedaan de betreffende groep zo goed mogelijk voor te lichten.

De heer Omtzigt heeft in het AO van 18 juni gevraagd naar het aantal huishoudens dat door afschaffing van de partnertoeslag in 2015 beneden het bijstandsniveau zal vallen, maar geen gebruik kan maken van de bijstand omdat over vermogen wordt beschikt. Hierbij heb ik toegezegd te bezien of het mogelijk is hierover inzicht te verkrijgen. Zoals ik toen al heb gemeld is het moeilijk om vast te stellen hoeveel mensen in de toekomst hiermee te maken zullen krijgen. Dit houdt verband met meerdere factoren die in de toekomst liggen en onzeker zijn. Na het AO heb ik een en ander meer gedetailleerd laten nagaan om meer inzicht te bieden. Hierbij is gebruik gemaakt van gedetailleerde cijfers van het CBS. Op basis van de CBS-cijfers kan worden geconcludeerd dat indien de partnertoeslag in 2008 zou zijn afgeschaft, circa 10 000 huishoudens een te groot vermogen hebben om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.

Deze cijfers geven naar verwachting een redelijke indicatie voor de situatie in 2015. Enerzijds zal de vergrijzing leiden tot een opwaarts effect van het aantal mensen dat in 2015 in aanmerking zou zijn gekomen voor de AOW-partnertoeslag, terwijl de toenemende emancipatie en economisch onafhankelijkheid van vrouwen juist een neerwaarts effect heeft op het aantal mensen dat in 2015 recht zou hebben op de AOW-partnertoeslag. Naar verwachting heffen deze effecten elkaar op.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven