Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029385 nr. 61

29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2010

Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de Spoedwet- en Tracéwetplichtige projecten. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage kijkt terug op de behaalde mijlpalen in de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009 en blikt vooruit voor wat betreft de planning van de besluitvorming en realisatie. Volledigheidshalve is ook de voortgang tot mei dit jaar verwerkt. Als referentie zijn de mijlpalen uit de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2009 opgenomen.

Algemeen beeld voortgangsrapportage

Het is gelukt om in de tweede helft van 2009 en de eerste 5 maanden van dit jaar 60 mijlpalen te behalen (zie bijlage 11). Voor 19 projecten is het definitieve besluit vastgesteld en bij 6 projecten is het besluit inmiddels onherroepelijk geworden. Tevens kan 1 project eerder worden opengesteld. Daarnaast zijn ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage slechts 6 projecten in procedure vertraagd en zijn 5 opleveringen vertraagd. De planning van de overige projecten is ongewijzigd en stabiel (zie bijlage 21) toelichting).

Zoals u weet maken wij ons hard voor een stabielere projectplanning en willen wij resultaten boeken in zowel de besluitvorming als de realisatie van de aanlegprojecten. In deze voortgangsrapportage kunt u zien dat daar forse stappen in zijn gemaakt. Na het vastlopen van projecten in het verleden door onder meer de luchtproblematiek, is er nu een inhaalslag gemaakt en in een rap tempo zijn er mijlpalen gehaald. Dat is niet vanzelf gegaan. Daarvoor heeft het Kabinet en Uw Kamer forse inspanningen moeten leveren.

Het Programma Randstad Urgent heeft resultaten opgeleverd door samen met de bestuurders het tempo om besluiten te nemen hoog te houden3.

De Wet versnelling besluitvorming wegprojecten is ingevoerd, waar alle MIRT-projecten van profiteren, maar de Spoedaanpak projecten in het bijzonder. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is sinds vorig jaar van kracht en daar profiteren alle projecten van. In 2009 is in het kader van het actieprogramma Sneller en Beter gewerkt aan instrumenten. In 2010 wordt dit benut voor het implementeren van de werkwijze in de projecten en de nieuwe Tracéwet.

De Crisis- en herstelwet is eind maart 2010 in werking getreden, waarmee ook een stevige impuls is geven om projecten sneller te realiseren. En last but not least is er binnen het departement een omslag gemaakt waarbij kwaliteit en het tijdig realiseren van mijlpalen centraal staat. Dat vraagt veel van de organisatie en de partners in het bedrijfsleven.

Spoedaanpak wegen

Voor de spoedaanpakprojecten is nog steeds onze ambitie om tot mei 2011: 30 besluiten, 30 schoppen de grond in en 10 openstellingen te realiseren om de hardnekkigste fileknelpunten van Nederland aan te pakken. Binnen de organisatie wordt alles op alles gezet om dit waar te maken. Zo is voor diverse projecten de realisatie gestart waaronder de A4 Burgerveen-Leiden en is onlangs voor het 10e spoedaanpak project de schop de grond in gegaan.

Overige MIRT-projecten

Ook voor de overige MIRT projecten zijn vastgelopen projecten weer vlot getrokken en is de besluitvorming op gang gekomen. Enkele behaalde mijlpalen onder de vlag van Randstad Urgent:

  • voor de A4 Delft-Schiedam is er een ontwerp-tracébesluit genomen en wordt er nu hard gewerkt aan het Tracébesluit zodat er straks daadwerkelijk aan de weg gewerkt kan worden na decennia lange discussie hierover;

  • bij de A15 Maasvlakte-Vaanplein is de besluitvorming afgerond en wordt er gestart met de realisatie;

  • tevens is dit jaar voor de uitbreiding van Schiphol-Amsterdam-Almere een ontwerp-besluit genomen waarmee een de volgende stap is gezet om de druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid in de noordelijke Randstad te verlichten;

  • voor het project OV SAAL, cluster Zuidtak Amsterdam, is in mei dit jaar samen met de minister van VROM het Tracébesluit genomen en nog dit jaar start de realisatie.

En de besluitvorming voor de A74 loopt conform planning. Het is de bedoeling in het 3e kwartaal van dit jaar het Tracébesluit te nemen. Daarmee lijkt de opening voor de Floriade in 2012 kritisch maar haalbaar.

Besluiten vanaf 2003 tot 2010

Om u een zo helder mogelijk beeld te geven van de ontwikkelingen in het besluitvormingsproces, is in onderstaand grafiek aangeven hoeveel definitieve besluiten er vanaf 2007 tot mei dit jaar zijn vastgesteld en de rest van dit jaar gepland zijn. En ook is aangegeven hoeveel besluiten er genomen zijn in de jaren daarvoor. Zoals u kunt zien is er vaart gekomen in de besluitvorming en is deze stabieler geworden. Het stuwmeer aan planstudies dat tussen 2004 en 2009 als gevolg van de luchtproblematiek is ontstaan wordt thans in rap tempo geleegd.

Grafiek 1 Definitieve besluiten Rijkswegen 2003–2010 bron: MIRT projectenboek 2003 t/m 2010

Grafiek 1 Definitieve besluiten Rijkswegen 2003–2010 bron: MIRT projectenboek 2003 t/m 2010

Kilometers asfalt

Natuurlijk gaat het niet alleen over de besluitvorming, maar gaat het uiteindelijk over de hoeveelheid kilometers nieuw asfalt op het hoofdwegennet waar de automobilist over kan rijden. De afgelopen periode is er totaal meer dan 400 kilometer aan asfalt opengesteld en is een bijna even groot pakket in voorbereiding voor openstelling voor 1 mei 2011 (zie bijlage 31 overzicht). Het resultaat van de Spoedaanpak en Randstad Urgent is daarmee door het gehele land zichtbaar. In de grafiek hieronder is inzichtelijk gemaakt hoeveel kilometers er gemiddeld per jaar vanaf 1994 tot nu is gerealiseerd en wordt gerealiseerd tot 1 mei 2011.

Grafiek 2 Bron Rapport KIM verkenningen autoverkeer 2012 Bijlage A kerngegevens 1985–2007

Grafiek 2 Bron Rapport KIM verkenningen autoverkeer 2012 Bijlage A kerngegevens 1985–2007

Het bouwprogramma voor de Nederlandse wegen gaat door. Dat is hard nodig voor onze economie, voor onze burgers en bedrijven. Dat komt nu tot resultaten. Daarmee reduceren we de maatschappelijke kosten van congestie die nu gemiddeld € 3–4 miljard per jaar bedragen.

De basis voor snellere, betere en stabiele besluitvorming die door dit kabinet is gelegd, zal ook in de komende jaren zijn vruchten af zal werpen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

XNoot
3

Zie ook Jaarverslag Randstad Urgent, vergaderstuk 31 089, nr 66.