Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200929385 nr. 41

29 385
Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

nr. 41
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2008

Op 21 april 2008 heeft de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten haar advies «Sneller en Beter» gepresenteerd (29 385, nr. 18). De Commissie doet een groot aantal aanbevelingen die het samen mogelijk maken de besluitvorming over infrastructurele projecten te versnellen en tegelijkertijd een forse kwaliteitsslag te maken.

In het op 23 mei 2008 uitgebrachte Kabinetsstandpunt (29 385, nr. 19) heeft het kabinet de intentie uitgesproken om de aanbevelingen uit het advies van de Commissie integraal over te nemen. Inmiddels is het kabinet aan de slag gegaan. Deze week heeft de regering het wetsvoorstel «Versnelling besluitvorming wegprojecten» aan uw Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken, door middel van vereenvoudiging van de onderzoeksmethoden, vanaf 2009 besluiten over wegverbredingen te nemen en tot realisatie van projecten over te gaan.

Vandaag bieden wij het Actieplan »Sneller en Beter» aan1, waarin we een groot aantal acties formuleren die bij elkaar moet leiden tot een halvering van de gemiddelde doorlooptijd van nieuwe infrastructurele projecten, in lijn met het advies van de commissie. Bestaande projecten worden zoveel als mogelijk versneld.

In dit Actieplan zetten we in op fundamentele veranderingen in het denken en handelen van alle betrokkenen:

1. Naar getrechterde besluitvorming; het traject van besluitvorming wordt afgebakend met nieuwe elementen als een startbesluit, een voorkeursbesluit en een opleveringstoets. Het traject wordt gekoppeld aan duidelijke termijnen. Daarmee is het voor een ieder overzichtelijk en helder wat er gebeurt.

2. Naar brede en vroegtijdige participatie; alle betrokkenen kunnen evenwichtig en vroegtijdig meedoen in de besluitvorming.

3. Naar een betere voorbereiding; de bestuurlijke en ambtelijke voorbereiding wordt verbeterd. Er wordt minder gehandeld vanuit vaste procedures en meer vanuit de specifieke situatie.

4. Naar een helder budgettair kader; er komt een flexibel en helder budgettair kader voor een project inclusief inpassingsmaatregelen gebaseerd op adequate afwegingsmethoden.

5. Naar zinvolle effectbepaling; er wordt anders gerekend gericht op het nemen van besluiten.

Gezien de urgentie hebben we ertoe besloten deze stappen gelijktijdig op te pakken. Ook de structurele wijziging van de Tracéwet loopt hieraan parallel. Dit najaar krijgt u de wetgevingsnota als start van het wetgevingstraject.

De voortgang van het kabinet wordt kritisch gevolgd door een critical supportteam dat onafhankelijk oordeelt over de inhoudelijke ontwikkeling en snelheid van de verandering. Het critical supportteam rapporteert aan de ministers van VROM en VenW.

Naast de versnelling die voortvloeit uit het wetsvoorstel «Versnelling besluitvorming wegprojecten», zal ook de toepassing van zinvolle effectbepaling/vuistregels voor luchtkwaliteit leiden tot verbetering en versnelling van de procedures. Dit maakt ook deel uit van het Advies van de Commissie Meten en Berekenen Luchtkwaliteit. Dit advies, dat binnenkort zal worden gepresenteerd, zal aanbevelingen bevatten hoe de luchtkwaliteit op eenvoudiger wijze berekend kan worden. Ook de adviezen van deze Commissie Meten en Berekenen Luchtkwaliteit zullen op korte termijn worden uitgewerkt en waar mogelijk gelijk toegepast.

Verder zal bij de lopende projecten gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden om te versnellen. Dit door bijvoorbeeld te bezien in hoeverre binnen de projecten het aantal uit te werken alternatieven kan worden gereduceerd.

Tot slot worden nieuwe verkenningen zo ingericht dat ze bijdragen aan een snellere en betere besluitvorming. Nieuwe verkenningen beginnen met een startbesluit, dat de scope van de verkenning qua inhoud en proces bepaalt.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. E. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.