Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200829385 nr. 18

29 385
Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

nr. 18
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2008

Hierbij bied ik u aan, mede namens de minister van Ruimte en Milieu, het eindadvies van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten.1

In november 2007 is de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten geïnstalleerd. De Commissie is gevraagd een analyse te maken van de werkelijke oorzaken van de vertraging van grote infrastructuurprojecten, en de mogelijkheden te onderzoeken om de besluitvorming substantieel te versnellen en daarvoor oplossingen aan te dragen met inbegrip van zorgvuldige belangenafweging en inspraak. Met de presentatie van haar eindadvies op maandag 21 april 2008 heeft de Commissie uitvoering gegeven aan deze opdracht.

Het kabinetsstandpunt met de reactie op de aanbevelingen van de Commissie zal op zo kort mogelijke termijn aan uw Kamer worden toegezonden.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.