29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 264 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in het kader van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) regels stelt ten aanzien van bebouwing op het strand en in de duinen en tevens een «nationaal duinpact» wil afsluiten met provincies, gemeenten en belanghebbenden;

constaterende dat daaruit voortvloeiend de provincie en gemeenten de eerstverantwoordelijke overheden zijn ten aanzien van beleids- en besluitvorming ten aanzien van de bouw van permanente verblijfsrecreatie op het strand en in de duinen;

overwegende dat de nationale waterveiligheid en nationale belangen van natuur in aanmerkelijke mate in het geding zijn;

verzoekt de regering, bij het opstellen van het «duinpact» ten aanzien van bebouwingsmogelijkheden op het strand en in de duinen als uitgangspunt te nemen dat:

  • bebouwing van permanente verblijfsrecreatie op het strand geheel verboden is;

  • inzichtelijk wordt gemaakt wat de bestaande plancapaciteit van permanente verblijfsrecreatie is;

  • bebouwing ten behoeve van kustverdediging, zoals in Katwijk, niet onmogelijk wordt gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Naar boven