29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 263 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN VELDMAN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering haar visie op de juridische vormgeving van onteigening binnen de Omgevingswet heeft gegeven bij brief van 25 november 2015;

overwegende dat in onze rechtsstaat het eigendomsrecht een van de centrale begrippen is;

overwegende dat de regulering van het eigendomsrecht en onteigening een fundamenteel onderdeel is van de ordening van onze maatschappij;

voorts overwegende dat onder meer door eigendomsrecht ook de economische verhoudingen worden bepaald;

verzoekt de regering, haar visie op de toekomstige vormgeving van onteigening ter advies voor te leggen aan de Raad voor de rechtspraak, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de president en de procureur-generaal bij de Hoge Raad en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, en de Kamer over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Veldman

Naar boven