29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 262 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN RONNES

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet plattelandswoningen, die ervoor zorgt dat derden – vaak de terugtredende generatie – kunnen blijven wonen op een boerderij, heeft aangetoond van grote maatschappelijke en economische meerwaarde te zijn;

constaterende dat de Wet plattelandswoningen een groot deel van zijn meerwaarde verliest door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor er als gevolg van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit alsnog aanvullende maatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit moeten worden genomen;

verzoekt de regering, deze problematiek op Europees niveau aan te kaarten en daarbij te zoeken naar oplossingen die ervoor zorgen dat de wet plattelandswoningen weer kan worden toegepast, zodat ook niet-werknemers op een boerderij kunnen blijven wonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Ronnes

Naar boven