29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 259 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de samenhang tussen de ontwikkeling van de Omgevingswet en de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving niet optimaal is;

van mening dat dit zich vertaalt in mogelijke onduidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden bij decentrale overheden en omgevingsdiensten;

verzoekt de regering, de twee wetten zo te stroomlijnen dat genoemde problemen tijdig ondervangen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven