29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 257 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aanwijzing als Natura 2000-gebied inhoudt dat wél planten en dieren bescherming genieten, maar niet het landschap zelf;

verzoekt de regering om, in de uitvoeringsregelingen van de Omgevingswet erin te voorzien dat landschappelijke waarden bescherming genieten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven