29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 256 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten enorme problemen verwacht bij de implementatie van de Omgevingswet en vreest dat het aan voldoende handvatten ontbreekt om gezondheid, integrale benadering en duurzaamheid te waarborgen;

verzoekt de regering om, in nauw overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten maatregelen te treffen die gemeenten in staat stellen om deze belangen te waarborgen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven