29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 254 MOTIE VAN HET LID CEGEREK C.S.

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse kust behoort tot een van de hoogst gewaardeerde landschappen van Nederland;

van mening dat dit unieke landschap nationale bescherming dient te genieten;

overwegende dat er een kustpact in voorbereiding is waar verschillende maatschappelijke organisaties bij zijn betrokken;

verzoekt de regering, binnen dit kustpact harde garanties ter bescherming van de gehele Nederlandse kust op te nemen en de Kamer te informeren over de voortgang en uitkomsten van dit kustpact;

verzoekt de regering tevens, het ontwerpbesluit Besluit algemene regels ruimtelijke ordening van 18 december 2015 waar het de kust betreft in te trekken en het beleid rondom het kustgebied op te nemen in de Nationale Omgevingsvisie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Jacobi

Albert de Vries

Naar boven