Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229383 nr. 195

29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

Nr. 195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2012

Naar aanleiding van een verzoek van het lid Holtackers (CDA) tijdens het Algemeen Overleg Leefomgevingskwaliteit op 29 februari 2012 (Kamerstuk 30 175, nr. 134), heb ik advies gevraagd aan de Nederlandse Vereniging van Ondergrondse Energie-opslagsystemen over de beste werkwijze bij het buiten gebruik stellen van bodemenergiesystemen.

Het advies van de NVOE doe ik u hierbij toekomen1.

Ik constateer dat de wijze waarop het buiten gebruik stellen nu is geregeld in het Ontwerpbesluit bodemenergiesystemen adequaat is.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.