Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229383 nr. 184

29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

Nr. 184 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 175

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de AMvB bodemenergiesystemen wordt voorgesteld dat een structurele onbalans in de energiebalans voor grote open en gesloten bodemenergiesystemen niet is toegestaan;

overwegende, dat verstedelijking een stijging van de bodemtemperatuur heeft veroorzaakt en dat afkoeling van de bodem met enkele graden door bodemenergiesystemen dit effect compenseert;

overwegende, dat voor kleinere systemen een volledige koudeoverschot al toegestaan is en een beperkt koudeoverschot voor grotere systemen milieutechnisch hetzelfde effect heeft;

overwegende, dat door het toestaan van een beperkt koudeoverschot voor grotere systemen de toepasbaarheid van bodemenergie sterk wordt vergroot, aangezien in veel woningen en gebouwen de verwarmingsvraag groter is dan de koelvraag;

overwegende, dat in interferentiegebieden via het masterplan altijd strengere eisen aan de energiebalans kunnen worden gesteld;

verzoekt de regering in de AMvB bodemenergiesystemen voor grotere bodemenergiesystemen een beperkt koudeoverschot toe te staan, dat nader wordt ingevuld in onderliggende regelingen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Samsom