Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229383 nr. 182

29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

Nr. 182 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN DER WERF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 179

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in Nederland potentieel is voor het verdubbelen van de hoeveelheid duurzame energie afkomstig uit bodemenergiesystemen in 2020, zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw, en dat het benutten hiervan een bijdrage kan leveren aan de 14%-doelstelling voor duurzame energie uit het regeerakkoord;

overwegende, dat bij het benutten van het potentieel aan duurzame energie het rendement van de gerealiseerde bodemenergiesystemen een belangrijke bepalende factor is;

cnstaterende, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om algemene regels te stellen over het te behalen energierendement;

verzoekt de regering om in overleg met de provincies en gemeenten in te zetten op het in de watervergunning of de omgevingsvergunning opnemen van minimale rendementseisen gericht op het optimaal benutten van het Nederlandse potentieel aan bodemenergiesystemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van der Werf