Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029383 nr. 137

29 383
Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

nr. 137
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2009

Overeenkomstig mijn tijdens het Algemeen Overleg handhavingsstructuur op 30 september 2009 en in mijn brief van 27 oktober 2009 gedane toezeggingen, doe ik u hierbij het werkdocument Basistakenpakket voor regionale uitvoeringsdiensten toekomen.1 Dit werkdocument is een coproductie van de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk op ambtelijk niveau.

Het werkdocument vergt nog de bestuurlijke instemming van partijen. Een bestuurlijk overleg daarover en over de vast te stellen kwaliteitscriteria zal voor het eind van 2009 plaatsvinden. Het gezamenlijk optrekken van het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie bij de totstandbrenging van het basistakenpakket en de kwaliteitscriteria in een zorgvuldig bottom up proces is een essentiële voorwaarde voor een goed eindresultaat: de verbetering van de uitvoering van het omgevingsrecht.

Ik zal u begin 2009 informeren over de dan bereikte stand van zaken.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.