Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429381 nr. 7

29 381
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 maart 2004

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

II

De considerans komt te luiden: dat het mede om budgettaire redenen noodzakelijk is een aftrekbeperking in te voeren voor de aankoopkosten van een deelneming;.

III

Artikel I, onderdelen A, B, C, E, F, G, H, I, J en K, vervalt.

IV

De artikelen II, III en V vervallen.

Toelichting

Met de onderhavige nota van wijziging wordt uitvoering gegeven aan de toezegging zoals die is verwoord in mijn brief aan de Tweede Kamer van 18 februari 2004. In die brief is op aandringen van een meerderheid van de vaste commissie voor Financiën toegezegd dat het onderhavige wetsvoorstel in twee afzonderlijke delen wordt gesplitst.

Met de maatregelen die zien op een beperking van de aftrekbaarheid van aankoopkosten van een deelneming is een aanzienlijk budgettair belang gemoeid. Voorts hebben de voorstellen op dat gebied mede betrekking op de fiscale behandeling van in het verleden gemaakte aankoopkosten. Daarom is de praktijk, zowel het bedrijfsleven als de belastingdienst, erbij gebaat dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de definitieve maatregelen op dit gebied.

In de nota van wijziging komen de andere onderdelen van het wetsvoorstel, die zien op de afgewaardeerde vorderingen en de afwaarderingsverliezen van deelnemingen, te vervallen. De vervallen onderdelen zullen worden opgenomen in een nieuw wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel zal op zeer korte termijn ter behandeling worden voorgelegd aan de ministerraad.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn