Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429381 nr. 6

29 381
Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

nr. 6
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2004

Tijdens het wetgevingsoverleg van woensdag 11 februari jl. over bovengenoemd wetsvoorstel is mij gebleken dat een meerderheid van de vaste commissie voor Financiën er sterk aan hecht dat dit wetsvoorstel in twee delen wordt gesplitst. Alhoewel de onderwerpen die in het voorstel aan de orde komen nauw verwant zijn, zij hebben immers alle betrekking op de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, ben ik bereid gehoor te geven aan de wens van de vaste commissie.

Ik zal daarom op korte termijn een nota van wijziging indienen waarmee de maatregelen die zien op de herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de afwaardering van deelnemingen uit het wetsvoorstel worden gelicht. Deze maatregelen zullen worden opgenomen in een nieuw wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel zal na behandeling in de ministerraad en de adviesprocedure van de Raad van State zo spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer aanhangig worden gemaakt. Dit betekent wel dat op het punt van de maatregelen die zien op de herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen een vertraging zal optreden.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn