Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429381 nr. 5

29 381
Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

nr. 5
VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

Vastgesteld 16 februari 2004

De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 11 februari 2004 overleg gevoerd met staatssecretaris Wijn van Financiën over het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming (29 381).

Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,

Tichelaar

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,

Berck

Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Financiën

Woensdag 11 februari 2004

12.30 uur

De voorzitter: Tichelaar

Aanwezig zijn 4 leden der Kamer, te weten:

Tichelaar, De Nerée tot Babberich, Aptroot en Smeets,

en de heer Wijn, staatssecretaris van Financiën.

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming (29381).

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Nerée tot Babberich, die mede spreekt namens de heer Bakker van de D66-fractie.

De heerDe Nerée tot Babberich(CDA)

Voorzitter. Het komt steeds vaker voor dat wij wetsvoorstellen krijgen waarin diverse onderdelen zijn samengevoegd die niets met elkaar te maken hebben, behalve dat zij dezelfde wet betreffen. In dit geval gaat het om de Wet op de vennootschapsbelasting. Dat is vervelend omdat op die manier niet diep kan worden ingegaan op het gehele gebeuren. Bovendien is het onjuist om een pakket voorstellen aan te bieden omdat het daarmee moeilijker wordt om een bepaald onderdeel af te keuren. Ten slotte worden met deze handelwijze de mogelijkheden van de Eerste Kamer beperkt. De Eerste Kamer heeft immers alleen de mogelijkheid om een pakket te verwerpen of aan te nemen.

Wij hebben dit punt vaker aan de orde gesteld, bijvoorbeeld bij het Belastingplan en het Bosal-arrest. Wij hebben in dat kader gevraagd om de voorstellen tijdelijk te splitsen. Deze zijn daarna bij het Belastingplan weer samengevoegd omdat dat op dat moment niet anders kon. Nu ligt echter een wetsvoorstel voor dat bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan één een buitengewoon sterke terugwerkende kracht kent en een arrest van de Hoge Raad onder het tapijt geschoffeld wordt. Wij willen daar in alle rust en openheid over kunnen praten, zonder gehinderd te worden door de betrokkenheid van andere voorstellen.

In de procedurevergadering is besloten om kort over dit onderwerp te overleggen met de staatssecretaris en hem te verzoeken om dit wetsvoorstel te splitsen aan de hand van een nota van wijziging. Op die manier kan een juiste behandeling van het wetsvoorstel plaatsvinden. Ik wil het vooralsnog hierbij laten want wij hebben in de procedurevergadering afgesproken dat wij bij deze gelegenheid niet op de inhoud ingaan. Het gaat om een puur procedureel punt.

De voorzitter:

Wij hebben in de procedurevergadering inderdaad afgesproken, nu niet op de inhoud in te gaan. Wij hebben er niet voor gekozen om een schriftelijk verzoek in te dienen omdat wij de staatssecretaris de gelegenheid wilden geven om mondeling te reageren.

De heerAptroot(VVD)

Voorzitter. Ik kan kort zijn want ik sluit mij graag aan bij de heer De Nerée tot Babberich en dus ook bij de heer Bakker. De figuur van een verzamelwetsvoorstel vinden wij niet gelukkig, tenzij het slechts gaat om wat technische, tekstuele aanpassingen. Het argument van de Eerste Kamer is in dezen echter doorslaggevend. Zij kan met een verzamelwetsvoorstel geen keuze maken met betrekking tot de verschillende onderwerpen. Mijn fractie wil daarom ook een splitsing.

MevrouwSmeets(PvdA)

Voorzitter. Na bestudering van het onderhavige wetsvoorstel is de PvdA-fractie tot de conclusie gekomen dat splitsing niet aan de orde kan zijn omdat het in beide gevallen om een deelnemingsvrijstelling gaat. Mijn fractie kan wel akkoord gaan met het voorleggen van de gewijzigde voorstellen aan de Raad van State. Daarbij moet wel worden aangestuurd op een spoedprocedure, zodat de voortgang gewaarborgd is en de datum van 11 maart onverkort blijft staan.

Kan de regering aangeven waarom zij niet eerder met deze wetgeving is gekomen, bijvoorbeeld bij het Belastingplan 2004 of bij de nota van wijziging naar aanleiding van Bosal? De staatssecretaris heeft nog reparatiewetgeving in het kader van deelnemingsvrijstelling aangekondigd. Waarom is die niet meegenomen in het onderhavige wetsvoorstel?

StaatssecretarisWijn

Voorzitter. Ik vraag de Kamer of zij akkoord kan gaan met een reactie per brief. Ik zal daarin ingaan op de zaken die door haar naar voren zijn gebracht. Op die manier kan ik rustig nadenken over hetgeen naar voren is gebracht en daar adequaat op reageren. Ik begrijp de opmerkingen, maar elke opmerking heeft haar eigen consequenties.

Het doet mij deugd dat de Tweede Kamer zorgen uitspreekt over de Eerste Kamer. Dat getuigt van een noblesse die mij verplicht. Met welnemen van de Kamer reageer ik daarom graag schriftelijk op de vragen. Na ommekomst van mijn brief kan de Kamer met mij overleggen of aangeven op welke wijze zij procedureel verder wil gaan.

De voorzitter:

Dat laatste lijkt mij heel correct.

De heerDe Nerée tot Babberich(CDA)

Voorzitter. Ik kan met het voorstel van de staatssecretaris akkoord gaan. De zorg over de Eerste Kamer spitst zich toe op de zuiverheid van het wetgevingsproces. Dat moet in stand gehouden worden.

Met betrekking tot de opmerking van mevrouw Smeets over aangekondigde nieuwe wetgeving verzoek ik de staatssecretaris om die niet opnieuw in een pakket aan de Kamer aan te bieden. In dat geval kan hij verzekerd zijn van dezelfde problemen van de kant van de CDA-fractie.

De heerAptroot(VVD)

Voorzitter. Ik ben er niet op tegen dat de staatssecretaris bij brief reageert, maar de enige passende reactie is eigenlijk om het wetsvoorstel te splitsen. Dat moet vrij snel gebeuren, zodat de twee voorstellen spoedig verder in behandeling kunnen worden genomen.

MevrouwSmeets(PvdA)

Voorzitter. Ik hoor graag welke implicaties een schriftelijke reactie heeft voor de datum van 11 maart. Wanneer kunnen wij de brief van de staatssecretaris tegemoet zien?

Wat betreft het aanbieden van een pakket geef ik aan dat dit de normale gang van zaken is bij de behandeling van een belastingplan.

StaatssecretarisWijn

Voorzitter. Het bepalen van een inbrengdatum ten behoeve van het verslag is een bevoegdheid van de Kamer. Ik zeg de Kamer toe om de brief op korte termijn toe te sturen, zo mogelijk nog deze werkweek. Ik gaf in het vorige overleg al aan, toen de fractievoorzitter van de CDA-fractie werd geparafraseerd, dat de ambtenaren van Financiën slim zijn en niet lui. Daarna wacht ik de verdere gang van zaken af.

De voorzitter:

Het lijkt mij goed dat die brief deze week naar de Kamer wordt gestuurd. In de volgende procedurevergadering kunnen wij besluiten over het vervolg van onze handelwijze.

Sluiting 12.50 uur.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van der Vlies (SGP), Giskes (D66), Crone (PvdA), De Grave (VVD), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), Bussemaker (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Kant (SP), Eurlings (CDA), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Smits (PvdA), De Pater-van der Meer (CDA), Van As (LPF), Tichelaar (PvdA), voorzitter, Gerkens (SP), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Varela (LPF), De Nerée tot Babberich (CDA), Koomen (CDA), Fierens (PvdA), Aptroot (VVD), Blom (PvdA), Heemskerk (PvdA) en Dezentjé Hamming (VVD).

Plv. leden: Rouvoet (ChristenUnie), Bakker (D66), Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Balemans (VVD), Kortenhorst (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Duyvendak (GroenLinks), Van Gent (GroenLinks), De Ruiter (SP), Mosterd (CDA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Omtzigt (CDA), Eerdmans (LPF), Noorman-den Uyl (PvdA), Van Bommel (SP), Jan de Vries (CDA), Hermans (LPF), Mastwijk (CDA), Rambocus (CDA), Samsom (PvdA), Luchtenveld (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA) en Bibi de Vries (VVD).