Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429381 nr. 12

29 381
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID DE NERÉE TOT BABBERICH C.S.

Ontvangen 1 juli 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel IV, tweede lid vervalt.

Toelichting

Het tweede lid van artikel IV bepaalt dat aankoopkosten die zijn afgetrokken in reeds vaststaande aanslagen, alsnog zullen worden gecorrigeerd in het oudste daaropvolgende nog openstaande jaar, als de aanslag is vastgesteld na 13 december 2002. Geen correctie volgt evenwel als de belastingplichtige al voor 24 mei 2002 aanspraak heeft gemaakt op aftrek van de desbetreffende kosten.

Met het amendement wordt bereikt dat een correctie van een onherroepelijk geworden aanslag niet meer aan de orde komt. Een belastingplichtige moet er in het algemeen immers op kunnen vertrouwen dat met de vaststelling van de definitieve aanslag de heffing, behoudens navordering, is voltooid.

Het is niet bekend wat de budgettaire effecten van dit amendement zijn. Omdat het naar verwachting maar om enkele gevallen gaat die alsnog zouden worden gecorrigeerd, mag worden aangenomen dat het achterwege laten van deze correctie budgettair een verwaarloosbaar effect heeft.

De Nerée tot Babberich

Dezentjé Hamming-Bleumink

Van As