29 362
Modernisering van de overheid

nr. 88
MOTIE VAN DE LEDEN AASTED-MADSEN EN FIERENS

Voorgesteld 26 april 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat overheidswebsites toegankelijk dienen te zijn voor alle burgers;

overwegende, dat de regering zelf het Waarmerk drempelvrij.nl heeft laten ontwikkelen;

overwegende, dat de minister voor BVK voornemens is elke nieuwe rijkswebsite vooraf te toetsen aan de beschikbare richtlijnen;

verzoekt de regering,

haar toegankelijkheidsrichtlijnen aan te laten sluiten bij de richtlijnen zoals deze nu en in de toekomst worden geformuleerd door het Internationale World Wide Web Consortium (W3C);

voor 1 juli door middel van een top 10-prioriteitenlijst de Kamer mee te delen welke website die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid valt, op welke termijn toegankelijk is;

ervoor zorg te dragen dat voor eind 2006 minstens vijf websites die onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid vallen, en vanaf 1 september 2006 alle nieuwe websites die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid vallen, voldoen aan de beschikbare (internationaal vastgestelde) richtlijnen, zoals ook uitgewerkt in het Waarmerk drempelvrij.nl en in de webrichtlijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aasted-Madsen

Fierens

Naar boven