29 362
Modernisering van de overheid

nr. 8
MOTIE VAN HET LID SZABÓ C.S.

Voorgesteld 19 februari 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister in zijn actieprogramma Andere overheid als uitgangspunt voor een betere dienstverlening het principe van eenmalige gegevensverstrekking heeft benoemd;

overwegende, dat na invoering van dit uitgangspunt aan burgers en bedrijven geen gegevens meer mogen worden gevraagd die al binnen de overheid beschikbaar zijn;

overwegende, dat dit geldt voor de gegevenshuishouding van de overheid gericht op basisgegevens over personen, bedrijven, gebouwen, vastgoed, adressen en geografische basiskaarten, alsook voor een nog door de overheid aan te wijzen lijst van andere basisgegevens;

verzoekt de regering om uiterlijk voor het zomerreces van 2004 een planning aan de Kamer te doen toekomen aangaande de wettelijke verankering van eenmalige gegevensverstrekking;

spreekt als haar mening uit dat instanties die gemachtigd zijn de gegevens van de in deze motie benoemde gegevenshuishouding te raadplegen, deze gegevens niet meer opnieuw rechtstreeks mogen opvragen bij burgers en bedrijven vanaf 1 januari 2007 op basis van de hierboven aangegeven wettelijke verankering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Szabó

Van Hijum

Eerdmans

Fierens

Van der Ham

Naar boven