29 362 Modernisering van de overheid

Nr. 176 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2010

In vervolg op het overleg in de Tweede Kamer van 10 maart 2010 (kamerstuk 29 362, nr. 164) informeer ik u hierbij over de stand van zaken van het stelsel van basisregistraties.

Voor een excellente dienstverlening, minder regeldruk, een vermindering van administratieve lasten en daarmee een goed functionerend openbaar bestuur is een goed georganiseerde en kwalitatief hoogstaande informatievoorziening nodig. Het stelsel van basisregistraties, bestaande uit dertien registraties met onderlinge relaties en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen1, vervult daarbij een sleutelrol. Een sleutelrol omdat met de authentieke gegevens uit deze registraties invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt van eenmalige gegevensuitvraag en meervoudig gebruik.

Dit stelsel geeft elke overheidsorganisatie of organisatie met een publiekrechtelijke taak een bron van authentieke gegevens. Dit zijn gegevens over personen, bedrijven, gebouwen, percelen, voertuigen, inkomen en topografie. Deze gegevens worden zoveel mogelijk eenmalig ingewonnen en meervoudig gebruikt. Daardoor is het niet nodig en zelfs ongewenst dat iedere overheidsorganisatie zelf allerlei bestanden bijhoudt; het kost minder en verhoogt de kwaliteit van de gegevens door ze op een centrale plaats bij te houden. Het stelsel van basisregistraties realiseert een toonaangevende en efficiënte informatievoorziening voor de gehele overheid die ook bijdraagt aan de versterking van maatschappelijk economische structuur, omdat de gegevens ook beschikbaar zijn voor derden, met uitzondering van privacygevoelige gegevens.

Het gebruik van gegevens uit de basisregistraties is binnen de overheid verplicht. Dit is in de wetgeving van de afzonderlijke basisregistraties vastgelegd.

De verantwoordelijkheid voor de realisatie en de instandhouding van de afzonderlijke basisregistraties ligt bij de verschillende departementen. Vanuit mijn regie- en coördinatierol op het stelsel van basisregistraties, geef ik vorm aan de voortgang en samenhang van het geheel op het vlak van (afspraken over) ontwikkeling, realisatie, gebruik en financiering. Dat doe ik samen met betrokken overheden en uitvoeringsorganisaties, Specifieke prioriteiten zijn hierbij vastgelegd in het Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en e-overheid (NUP).

Een aanzienlijk deel van het stelsel van basisregistraties functioneert reeds. De gemeentelijke basis administratie persoonsgegevens (GBA), het handelsregister, de basisregistraties voor topografie, kadaster, voertuigen en WOZ worden als basisregistraties gebruikt en vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Ook zijn stelselvoorzieningen als Digikoppeling (standaard voor gegevensuitwisseling) en de stelselcatalogus (semantische beschrijving) gereed en beschikbaar voor gebruik. Dit zijn onmisbare voorzieningen voor de informatie-infrastructuur van de overheid. Er is echter nog veel werk te verzetten, zowel op het vlak van nog te realiseren basisregistraties en voorzieningen, als met het daadwerkelijke gebruik ervan. Hierbij is een gemeenschappelijke en richtinggevende visie essentieel. Deze is samen met de verschillende betrokken partijen geformuleerd en in de bestuurlijke regiegroep dienstverlening en e-overheid geaccordeerd.2

Wat al is afgerond en wat ons nog te doen staat in de periode 2010–2015 is vastgelegd in de uitvoeringsagenda voor het stelsel van basisregistraties die eveneens als bijlage is toegevoegd. Dit is een werkdocument dat regelmatig zal worden geactualiseerd naar aanleiding van gemaakte voortgang. De uitvoeringsagenda is voortdurend via internet toegankelijk en vormt daarmee een referentiekader voor zowel betrokken partijen als de omgeving. Ten minste jaarlijks zal ik u aan de hand van deze uitvoeringsagenda informeren over de voortgang.

Naast visie en uitvoering, is sturing van het stelsel een belangrijk aandachtspunt. Acties om de sturing te versterken zijn ook met u gedeeld in het kader van de gateway review NUP. Voor het stelsel is hierbij de Programmaraad genoemd die de regie op de realisatie verder zal helpen versterken. De sturing van het stelsel wordt in de gelijknamige bijlage in meer detail beschreven. De realisatie van het stelsel van basisregistraties leidt tot een sterke kwaliteits- en efficiencytoename bij de overheid, maar vraagt ook de komende jaren nog om een grote inspanning van betrokken partijen. Overheden, uitvoeringsorganisaties, bestuursorganen, organisaties met een publieke taak, alle zullen gaan aansluiten op de basisregistraties en gebruik gaan maken van de gemeenschappelijke voorzieningen van het stelsel. Overigens zijn vele daar al mee begonnen.

Dit is een forse uitdaging voor bestuurders. Het gaat slechts ten dele om een ICT-opgave, maar vraagt met name om aanpassing van werkprocessen en organisatie. Daarnaast is een andere houding ten aanzien van overheidsinformatie vereist. Minder nadruk op de eigen organisatie en de eigen voorzieningen, meer nadruk op de samenhang, gebruik van vastgestelde standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen, ketensamenwerking en integrale dienstverlening aan burger en bedrijven. Die inspanning is de moeite waard om te komen tot een goed functionerend en efficiënt openbaar bestuur, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Kortom een overheid waar men op kan vertrouwen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Een gedetailleerde beschrijving van het stelsel treft u aan in de bijlagen. Deze zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

XNoot
2

Als bijlage toegevoegd. Deze is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven