29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2018

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft mij gevraagd om een reactie op het rapport van Oxfam inzake het onderzoek dat door Oxfam is gedaan naar de relatie tussen het conflict in Afghanistan en terugkeer.

Uit het rapport komt naar voren dat hoewel er grote groepen Afghanen terugkeren, uit met name Iran en Pakistan, dit tot op heden niet heeft geleid tot grote spanningen in Afghanistan. Oxfam spreekt in het rapport de verwachting uit dat bij nog grotere aantallen de spanningen wel zouden kunnen oplopen. Oxfam noemt hierin de mogelijke conflicten om voedsel, water en land maar ook op het terrein van werkgelegenheid. Oxfam vermoedt dat er mogelijk een relatie bestaat tussen enerzijds het conflict in Afghanistan en anderzijds terugkeer maar kan dit thans niet staven aan de hand van het onderzoek dat is gedaan. In het rapport wordt ook ingegaan op de terugkeer vanuit Europa. Gelet op de zeer beperkte omvang – slechts 0,6% – en de spreiding van de terugkeer over de komende jaren, verwacht Oxfam niet dat de terugkeer vanuit Europa van grote invloed zal zijn.

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft bij het schriftelijk overleg inzake de Europese Raad Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking eveneens gevraagd te reageren op het rapport van Oxfam in relatie tot de terugkeer. In de beantwoording heeft mijn collega van Buitenlandse Zaken aangegeven dat de EU zich bewust is van de vele uitdagingen in Afghanistan en deze ook adresseert in het nieuwe, versterkte partnerschap binnen het raamwerk van het Joint EU-Afghanistan Committee. De behandeling van vluchtelingen, binnenlandse ontheemden en terugkeerders maakt daar ook onderdeel van uit. De EU zal Afghanistan daarin blijven steunen. Ik sluit mij hierbij aan.

Tot slot kan ik nog aangeven dat ik het Ministerie van Buitenlandse Zaken heb gevraagd het rapport van Oxfam daar waar van toepassing, te betrekken bij de op te stellen ambtsberichten over Afghanistan. Het thematisch ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Afghanistan wordt in mei van dit jaar verwacht.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers

Naar boven