29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2015

Op 7 april 2015 is door het Lid Van Weyenberg verzocht om een brief over het bericht dat Marokko niet meer meewerkt aan de gedwongen terugkeer van vreemdelingen (Handelingen II 2014/15, nr. 72, Regeling van Werkzaamheden). Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 2 april 2015.

De Raad van State heeft geoordeeld dat er sinds begin december 2014 geen zicht is op uitzetting van Marokkaanse vreemdelingen binnen een redelijke termijn. De diplomatieke vertegenwoordiging van Marokko in Nederland heeft toen namelijk aangegeven dat met het indienen van de goedkeuringswet met het voornemen tot opzeggen van het socialezekerheidsverdrag de medewerking aan gedwongen terugkeer sterk onder druk wordt gezet. Zicht op uitzetting is een voorwaarde om vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel in vreemdelingenbewaring te mogen stellen. Naar aanleiding van deze uitspraak is van ruim 60 vermeende Marokkaanse vreemdelingen zonder geldig paspoort of reisdocument de vreemdelingenbewaring opgeheven. Overigens kunnen Marokkaanse vreemdelingen nog wel in bewaring worden gesteld indien er concrete aanwijzingen zijn voor twijfel omtrent de gestelde nationaliteit, wanneer er aanknopingspunten zijn voor terugkeer naar een ander land, dan wel wanneer zij over een geldig paspoort of reisdocument beschikken. Vrijwillige terugkeer naar Marokko is ook nog steeds mogelijk.

Nederland betreurt het dat Marokko een koppeling legt tussen het socialezekerheidsverdrag en de terugkeer van illegale vreemdelingen. Naar het oordeel van Nederland zijn dit twee gescheiden dossiers. Medewerking aan terugkeer is een internationaal gewoonterechtelijke verplichting waaraan ook Marokko zich heeft verbonden.

Op 24 en 25 maart jl. heb ik een bezoek gebracht aan Marokko om te spreken over integratie en deradicalisering. Bij die gelegenheid heb ik tevens aandacht gevraagd voor de medewerking aan gedwongen terugkeer van illegale Marokkaanse vreemdelingen. In de afgelopen periode en ook nu nog is er contact met de Marokkaanse autoriteiten om hen te bewegen alsnog mee te werken aan de gedwongen terugkeer van vreemdelingen naar Marokko.

Verder heb ik tijdens mijn bezoek aan Marokko gesproken over het bilaterale socialezekerheidsverdrag. Dit om te bezien of er mogelijk nog een opening in dit dossier gecreëerd kan worden. Ook over dit punt zijn we nog in gesprek met Marokko. Ik wil deze dialoog een kans bieden. Aan de nota naar aanleiding van het verslag aangaande het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko wordt nog gewerkt.

Mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven