29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2010

In vervolg op het Actieplan Nanotechnologie (TK, 2007–2008, 29 338, nr. 75) zend ik u hierbij de eerste voortgangsrapportage, mede namens mijn collega's van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mede namens de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Defensie.1

In de voortgangsrapportage wordt de stand van zaken rond de uitvoering van het actieplan beschreven.

De minister van Economische Zaken

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven