29 338
Wetenschapsbudget 2004

nr. 87
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN BESSELINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 81

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de SER-commissie in haar advies «Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek» stelt dat de overheid een rol heeft te vervullen om waar mogelijk de ontwikkeling van gezondheidskundig verantwoorde grenswaarden te bevorderen en een rol heeft in het laten onderzoeken of referentiewaarden voor nanodeeltjes tot de tijd dat er wel grenswaarden wetenschappelijk zijn vastgesteld als een voor de praktijk bruikbaar hulpmiddel kunnen worden ingezet;

constaterende, dat de SER-commissie denkt aan inschakeling van de Gezondheidsraad die een rol kan vervullen in de beoordeling van gezondheidsrisico’s en het vaststellen van grenswaarden voor blootstelling aan nanodeeltjes op de werkvloer;

van mening, dat nanomaterialen bij kunnen dragen aan oplossingen voor velerlei vraagstukken van uiteenlopende aard maar dat mogelijke onzekerheid bij bedrijven, werknemers en consumenten omtrent gevolgen van het in aanraking komen met dan wel het vrijkomen van de deeltjes in het milieu kan zorgen voor maatschappelijke onrust;

derhalve van mening, dat goede regelgeving een allereerste vereiste is;

verzoekt de regering het expertisecentrum KIR Nano vóór kerst 2009 voor de meest toegepaste nanodeeltjes referentiewaarden op te laten stellen ten behoeve van gebruik door bedrijven, totdat het voor de Gezondheidsraad mogelijk is om voor de diverse nanodeeltjes grenswaarden vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Besselink

Naar boven