29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 januari 2019

Hierbij ontvangt u de Wetenschapsbrief «Nieuwsgierig en betrokken – de waarde van wetenschap». De Wetenschapsbrief bouwt voort op de brief van 9 maart 2018 waarin de uitwerking van de extra middelen uit het regeerakkoord voor wetenschap en onderzoek is beschreven (Kamerstuk 29 338, nr. 158).

Bij het opstellen van de Wetenschapsbrief is gesproken met een groot aantal partijen, waaronder jonge en gevestigde wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen en mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het wetenschapsbeleid en het beleid voor toegepast onderzoek en innovatie versterken elkaar. In de Wetenschapsbrief geef ik de visie, ambities en het beleid weer voor de komende vier jaar op het gebied van wetenschap. Met de brief «Naar missiegedreven innovatiebeleid met impact» van 13 juli 2018 van de Minister en Staatssecretaris van EZK is de visie op het beleid voor toegepast onderzoek en innovatie (waaronder het missiegedreven innovatiebeleid) uiteengezet (Kamerstukken 33 009 en 32 637, nr. 63). De visie op het wetenschapsbeleid en op het innovatiebeleid vullen elkaar aan.

Mijn visie is dat verwondering en nieuwsgierigheid zorgen voor wetenschappelijke vernieuwing en doorbraken. Betrokken wetenschappers dragen met hun vernieuwing en doorbraken bij aan maatschappelijke en economische vooruitgang zowel in Nederland als in het buitenland. De ambities en het beleid zijn erop gericht dat de positie van het Nederlands onderzoek in het mondiale speelveld ook in de toekomst sterk blijft, dat de band tussen wetenschap en samenleving nog sterker wordt en dat Nederland aantrekkelijk blijft voor talent.

De Wetenschapsbrief geeft invulling aan het vierjaarlijks «wetenschapsbudget» in de zin van de NWO-wet. Bij deze brief ontvangt u:

  • een overzicht met een reactie op de moties en toezeggingen1, en

  • een afsluitende rapportage over de acties uit de Wetenschapsvisie (25 november 2014), de Talentbrief (11 januari 2017), de Impactbrief (19 januari 2017) en de Open Sciencebrief (19 januari 2017)2.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven