29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2014

Hierbij bieden wij u de «Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst» aan alsmede het rapport «Drijfveren van onderzoekers» van het Rathenau Instituut en een advies over de governancestructuur van NWO1.

De «Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst» bevat de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Wetenschappelijk onderzoek en de beleidsreacties op de AWT-adviezen «Boven het maaiveld» en «Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur». Met de visie wordt tegemoet gekomen aan de nog openstaande punten bij de NWO- en KNAW-evaluatie en wordt uitvoering gegeven aan een reeks toezeggingen die als bijlage bij de visie zijn opgenomen. Wij beschouwen de «Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst» als het wetenschapsbudget in de zin van artikel 16a en 17 van de NWO-wet.

De wetenschapsvisie is mede het resultaat van de inbreng van een groot aantal partijen, waaronder zowel jonge als gearriveerde wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties en – via een debatreeks – van betrokken burgers.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven