29 325 Maatschappelijke Opvang

Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN BERGKAMP

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onvoldoende zicht is op de mensen die op straat en in de maatschappelijke opvang verblijven;

constaterende dat er gemeenten zijn die wel een regiobinding hanteren hoewel dit niet is toegestaan, terwijl andere gemeenten dat niet doen, waardoor het voorkomt dat mensen geweigerd worden voor opvang;

constaterende dat veel mensen problemen ondervinden bij het inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA);

verzoekt de regering, een landelijke foto te maken van de situatie in de maatschappelijke opvang waarin wordt opgenomen:

  • het aantal mensen en zwerfjongeren die op straat en in de maatschappelijke opvang verblijven en de problematiek die daaraan ten grondslag ligt;

  • een overzicht welke gemeenten wel en welke niet een regiobinding hanteren;

  • het aantal mensen dat zich wel en niet inschrijft in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA);

verzoekt de regering tevens, de uitvoering van deze landelijke foto in samenspraak te doen met gemeenten, de politie, Federatie Opvang, het Leger des Heils en andere betrokken uitvoeringsorganisaties, en de Kamer hierover in het najaar 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Bergkamp

Naar boven