29 325 Maatschappelijke Opvang

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID BERCKMOES-DUINDAM C.S.

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sociale huurwoningen bedoeld zijn om mensen met een klein besteedbaar inkomen van betaalbare en eenvoudige huisvesting te voorzien;

constaterende dat de uitstroom uit de maatschappelijke opvang onverminderd stagneert door een tekort aan beschikbare betaalbare en eenvoudige sociale huurwoningen;

overwegende dat oplossingen voor huisvesting van dak- en thuislozen worden bespoedigd als de betrokken partijen over de eigen grenzen heen kijken en in gezamenlijkheid aan de slag gaan;

verzoekt de regering, samen met de centrumgemeenten, Aedes en de Federatie Opvang, binnen de daartoe geldende budgetkaders, voor de zomer van 2016 een plan van aanpak op te stellen, ter bevordering van de uitstroom van 15.000 dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berckmoes-Duindam

Bergkamp

Dik-Faber

Otwin van Dijk

Van der Staaij

Van Vliet

Naar boven