Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129296 nr. 22

29 296 Tunnelveiligheid

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2011

Op 29 november 2010 heb ik per brief toegezegd dat ik uw Kamer per kwartaal zal informeren over de stand van zaken bij de A2 Leidsche Rijn Tunnel (A2 LRT) en de tijdelijke bypass (kamerstuk 29 296, nr. 17). Deze rapportage geeft de stand van zaken per 1 mei 2011.

A2 Leidsche Rijn Tunnel

Werkzaamheden en planning

De mijlpaal SIT-gereed (belangrijkste eindtest op integrale werking van de systemen) staat gepland in het najaar van 2011, aansluitend hierop vindt de eindoefening plaats. Wanneer vervolgens de openstellings- vergunning is verleend door de gemeente Utrecht, kan de tunnel gefaseerd worden opengesteld. De openstelling van de gehele tunnel staat – zoals ook in eerdere brieven gemeld – gepland voor medio 2012.

Tijdens het testen van de individuele systemen en het testen van de integrale werking van de systemen kan blijken dat er verbeteringen nodig zijn om een veilige en betrouwbare tunnel open te kunnen stellen. Daarbij zal er onderscheid gemaakt worden tussen de verbeteringen die noodzakelijk zijn om de tunnel veilig te kunnen openstellen en de verbeteringen die op een later moment kunnen worden doorgevoerd.

Op hoofdlijnen zijn er twee grote activiteiten te onderkennen. In eerste plaats activiteiten voor het bouwen van de tunnel, inclusief de integrale werking van de systemen, en in tweede plaats werkzaamheden die ertoe moeten leiden dat de tunnel straks goed bediend kan worden en dat de hulpdiensten voor eventuele calamiteiten goed opgeleid zijn. Voor dit laatste is inmiddels het OTO-traject (Opleiden – Trainen – Oefenen) van start gegaan. Het bedienend personeel en de hulpdiensten worden opgeleid om de tunnel straks te bedienen en te besturen en op te kunnen treden bij calamiteiten. Het opleidingstraject eindigt met een grote eindoefening waarin er gezamenlijk wordt geoefend om optimaal voorbereid te zijn op het moment dat de tunnel opengesteld wordt.

Ten aanzien van de werkzaamheden aan de systemen van de tunnel kan ik u de volgende voortgang melden:

  • Het systeemontwerp inclusief de testdocumenten voor de Site Integration Test (SIT) zijn gereed.

  • Het programmeren van de software vordert en wordt in Q2 gecontinueerd.

  • Daarnaast wordt nu gewerkt aan de testdocumentatie voor de Software en de Site Acceptance Test (SAT). Met behulp van de SAT worden de systemen individueel in de tunnel op de goede werking getest.

  • Werkzaamheden voor de testbediening zijn gestart, hierdoor is het mogelijk de besturingssoftware te testen door middel van een virtuele tunnel op «kantoor».

Raming

In het MIRT 2011 (prijspeil 2010) is als taakstellend budget voor het project A2 Holendrecht – Oudenrijn € 1 365 mln. opgenomen. Onderdeel van dat budget is de A2 LRT. De meest actuele prognose van de werkzaamheden aan de tunnel bedraagt € 238 mln. (prijspeil 2010). Dit is ongewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage.

Tijdelijke Bypass

Op 11 februari jongstleden heeft de Rechtbank het verzoek om een voorlopige voorziening tegen de door de gemeente aan RWS verleende ontheffing voor de aanleg van de bypass afgewezen. Mede daardoor is de bypass voortvarend gerealiseerd en op 21 maart 2011 voor het verkeer opengesteld. Er is geen beroep ingesteld.

De openstelling van de bypass heeft tot nu toe het gewenste effect gehad:

  • de «standaard» file op de A2 rechts in de ochtendspits en in de avondspits tussen Breukelen en Maarssen (gemiddeld 7 km) is opgelost.

  • de «standaard» file op de A2 links tussen Nieuwegein/knooppunt Oudenrijn en Maarssen in de ochtendspits (gemiddeld 6 km) en avondspits (gemiddeld 4 km) is opgelost.

Voor de bypass is in 2010 € 32 mln. beschikbaar gesteld. Er is tot nu toe € 29,6 mln. besteed. Het resterende bedrag is benodigd voor het verwijderen van de bypass (wanneer de A2 LRT in gebruik is genomen), de financiële afhandeling van de opdracht en opgetreden wijzigingen. Naar verwachting zal het bedrag van € 32 mln. niet overschreden worden.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus