Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429291 nr. 11

29 291
Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID DE PATER-VAN DER MEER C.S.

16 juni 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt punt b als volgt gewijzigd:

I

De aanhef komt te luiden:

b. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:.

II

Het tweede lid vervalt.

Toelichting

De humanitaire clausule zoals deze momenteel in het wetsvoorstel opgenomen is, is niet strikt genoeg. Van deze bepaling gaat, mede met het oog op de bewijsvoering, geen eenduidig signaal uit. Om kans op misbruik te voorkomen dient dit amendement dan ook tot het schrappen van deze te open clausule in het wetsvoorstel. De huidige regelgeving biedt voldoende mogelijkheden om een beroep te doen op rechtvaardigingsgronden.

De Pater-van der Meer

Griffith

Van der Staaij