Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029282 nr. 408

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 408 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2020

De afgelopen weken is, naar aanleiding van de motie van mevrouw Van Kooten-Arissen*, regelmatig gesproken over de mogelijkheden voor een bonus voor zorgprofessionals. Uitgangspunt is dat een dergelijke beloning rechtvaardig, evenwichtig en goed uitvoerbaar moet zijn. Tegen die achtergrond was het dan ook van belang om vakbonden en zorgwerkgevers te betrekken. Een verkenner, in de persoon van de heer W. Kooijman, is gevraagd om met deze partijen te verkennen hoe de bonus eruit kan zien en hoe die goed uitvoerbaar is.

Op basis van zijn terugkoppeling komt het kabinet tot de volgende bonusregeling. Dit sluit aan bij een breed gedragen standpunt vanuit de Tweede Kamer en het kabinet om de zorgprofessionals die de afgelopen tijd zo hard hebben gewerkt om de corona-pandemie het hoofd te bieden, extra te waarderen. Hierbij informeer ik uw Kamer over het besluit.

Afbakening bonusregeling

Het gaat om alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Daarbij ligt de focus op verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en het ondersteunend personeel. Deze professionals zijn werkzaam in alle sectoren voor zorg en ondersteuning (Verpleeghuiszorg, Ambulancezorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Wijkverpleging, Maatschappelijke ondersteuning, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, UMC’s, etc). Het gaat daarnaast ook om schoonmaakpersoneel die zich in deze sectoren extra hebben ingezet.

Vanuit de verschillende zorgsectoren kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor professionals die zich in de bovengenoemde periode extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten en directe of indirecte effecten van corona hebben ondervonden. Voor zorgprofessionals waarvan de afdelingen tijdelijk stil hebben gelegen door covid-19, ligt het niet voor de hand om een bonus aan te vragen, tenzij deze professionals zijn ingezet op afdelingen waar het extra nodig was. Dit verschilt per zorginstelling. We doen een beroep op de werkgevers om hier een goede afweging in te maken.

Uitvoering

Zorgwerkgevers ontvangen € 1.000,- netto bonus per persoon die valt binnen de voornoemde afgebakende groep. Het bonusbedrag wordt aangevuld met een bedrag eindheffing, zodat de bonus belastingvrij kan worden uitgekeerd. Met het opstellen van deze bonusregeling geeft het kabinet zich ook rekenschap van het feit dat als mensen extra uren werken, ze weliswaar meer verdienen, maar een effect op eventuele toeslagen kunnen ondervinden. Het is technisch echter niet mogelijk om hiermee bij de uitvoering rekening te houden.

Hierbij zal het uitgangspunt zijn de administratieve last voor werkgevers en de uitvoeringslast voor de overheid beperkt te houden. Aan de voorkant wordt aan zorgwerkgevers onder meer gevraagd om inzichtelijk te maken hoeveel personeel in aanmerking komt voor de bonus in relatie tot hun totale personeelsbestand inclusief inhuur. De uitvoeringsorganisatie Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) zal bekijken hoe we een eenvoudige uitvoering via de zorginstellingen het beste kunnen regelen.

Proces

De bonusregeling wordt in de zomermaanden opgesteld. Op het moment dat de bonusregeling in werking is getreden, kunnen zorginstellingen een aanvraag indienen voor hun werknemers en zzp-ers die de afgelopen tijd een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de bestrijding en het opvangen van de corona-pandemie. Mijn streven is om uiterlijk 1 oktober 2020 het loket voor het indienen van de aanvragen te openen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


XNoot
*

Kamerstuk 25 295, nr. 171